Informasjon om gjesteparkeringen

Styret har fått en del reaksjoner fra beboere på de nye retningslinjene for gjesteparkeringen, og beklager hvis det første rundskrivet oppfattes som at de nye retningslinjene er en konsekvens av at beboere benytter gjesteparkeringen. Dette er ikke grunnen til de nye retningslinjene.

Det er i hovedsak 2 grunner til at styret har valgt denne løsningen:

  1. Styret er satt til å håndheve vedtekter og husordensregler definert av alle beboere gjennom generalforsamlingen. Disse retningslinjene definerer at beboere ikke skal benytte gjesteparkeringen.
  2. Regler og retningslinjer for private og offentlige parkeringsplasser er regulert av Parkeringsforskriften som ble innført 1 januar 2017.  Ifølge denne forskriften så er vår gjesteparkering per definisjon en parkeringsplass åpen for allmenheten, dvs at alle kan parkere her. For at gjesteparkeringen skal være definert som parkeringsplass kun for gjester i Finstadkollen borettslag, må vi ha en form for registrering av bilene til gjestene våre, enten elektronisk slik som vi nå innfører eller med parkeringskort.

Innfører vi ikke noe form for registrering av bilene på gjesteparkeringen (enten elektronisk eller med parkeringskort) er gjesteparkeringen definert som en parkeringsplass åpen for allmenheten og kan brukes av alle, også de som ikke er besøkende i Finstadkollen borettslag. I tillegg må det på gjesteparkeringen være 2 plasser reservert bevegelseshemmede og 1 plass med lademulighet reservert elbil. Dette er dessverre en konsekvens av parkeringsforskriften som trådte i kraft 1 januar 2017.

Styret har undersøkt med juridisk avdeling i OBOS og vedlegger kopi av uttalelsen fra advokaten.  

Styret har sett på muligheten for bruk av parkeringskort, men har funnet at en elektronisk løsning er mest hensiktsmessig.  Med parkeringskort må beboer møte gjestene sine på parkeringsplassen for å dele ut kortet, eller må gjesten kjøre til boenheten, hente parkeringskort før de parkerer på gjesteparkeringen.  Kortet må etter besøk leveres tilbake til beboer. Styret vil tro at parkeringskort vil gi mer kjøring til og fra boenhetene og mener derfor at elektronisk registrering er den beste løsningen.

Beboer må informere sine gjester om at de må logge seg inn på parkeringsselskapets internet-side med brukernavn og passord og registrere bilen, evt kan beboer registrer bilen på vegne av sin gjest.   Gjest/beboer må logge seg inn og registrere bilnummeret senest 20 minutter etter at bilen er parkert. 

Internet-side: Link 
Brukernavn og passord er delt ut som rundskriv i postkassene. Kontakt styret hvis du ikke har fått.

Fyll ut bilnummeret og hvor lenge en skal parkere. Dette er enkelt å gjøre og de fleste har smart telefoner hvor det er mulig å logge seg inn på en internet-side. 

Når det gjelder håndverkere og gjester som har behov for å stå på gjesteparkeringen utover 3 dager så må beboer kontakte styret for å få utdelt tidsbegrenset parkeringstillatelse.

Dersom det er beboere som ikke kan eller ønsker å benytte seg av elektroniske løsningen så må beboer ta kontakt med styret på email: styret@finstadkollen.no 

Til de beboere som er kritisk til elektronisk registrering så er det kun bilnummeret som registreres, og blir lagret i en ekstern database som kun parkerings selskapet har tilgang til.  Bilnummeret blir lagret i maks 3 døgn + 2 karantenedøgn.  Ifølge parkerings selskapet er dette lovlig da registreringen av bilnummer ikke er konsesjonspliktig., samt at bilnummer ikke er person sensitiv informasjon. Enhver kan sende forespørsel til Statens vegvesen og få opplyst hvem som eier av en bil. Det er bare å sende en SMS til 2282 skrive REGNR på bilen, innen kort tid får man informasjon om eier av bilen, når bilen sist var EU godkjent og frist for neste EU kontroll.

Spørsmål vedrørende parkering skal ikke rettes til styret i borettslaget, men direkte til P service tlf 41255384 hverdager 8-16, kveld og helger vakt-telefon 94084725 eller email post@pservice.no 

Dette trer i kraft fra 1. mars 2020 og biler som ikke er registrert elektronisk eller har parkeringskort kan bli ilagt parkeringsbot.  Skiltet ved gjesteparkeringen vil bli byttet ut innen 1 mars 2020. 

Vedlagt er uttalelse fra juridisk avdeling i OBOS:

Ordinær generalforsamling 2020

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ” Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes torsdag 16. April 2020 kl 18:00 på Thon Hotell Triaden.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 01. mars 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

1) Gå klart frem hva saken gjelder.
2) Gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen.
3) Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.

Forslag sendes til:
E-post: styret@finstadkollen.no
Eller leveres i postkassen til styreleder Løhre, Finstadrabben 134, 1475 Finstadjordet.

Valg av tillitsvalgte
Styrets leder, et styremedlem og tre varamedlemmer er valgbare på generalforsamlingen 2020. Er du interessert i noen av disse vervene eller har forlag til kandidater, ta kontakt med styret på e-post: styret@finstadkollen.no. Husk at før du foreslår en kandidat så må du har avklart dette med personen først. Grunnen til at dette må sendes til styret er at det dessverre ikke er noen som er villig til å være i valgkomiteen.

Vennlig hilsen
Finstadkollen Borettslag
Styret
12 februar 2020

Fakkeltog og julegrantenning

Julegranen tennes tradisjonen tro utenfor Coop Extra på Finstadjordet første søndag i advent. Det blir som vanlig fakkeltog som går ned til Coop før granen tennes.

Vi møtes på tun 2 søndag 1. desember fra kl 16.30 og går samlet ned til Coop ca kl 17.30.

Velkommen til alle store og små!

Befaring etter utskiftning og maling tun 4 og 5

Ettårs-befaring for arbeidet som ble gjort i forbindelse med utskiftning av panel og maling på de nedre tunene (tun 4 og 5) blir i august.

I den forbindelse ber styret om at hver andelseier går over boligen og sjekker om jobben er gjort tilfredsstillende.

Dersom det er noe dere har å reklamere på ber vi om at dere sender epost til styret@finstadkollen.no, evt fyller ut skjemaet som er utdelt i postkassene og leverer det til styreleders postkasse i Finstadrabben 134.

Frist for å rapportere reklamasjoner er satt til 1. august 2019.

Varsel om endring av felleskostnader

Styret har vedtatt å endre felleskostnadene med 12% fra 1 juli 2019. Bakgrunnen for endringen er:

  • Forventet økte rentekostnader på felleslån.
  • Økning i kommunale avgifter og forsikringspremie

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.

Med vennlig hilsen

Styret Finstadkollen borettslag

Rundskriv mai 2019

SØPPELHENGER BLIR SATT UT PÅ TUNENE SOM FØLGER:

UKE 19 (6-9 mai)
UKE 23 (3 – 6 juni)
UKE 27 (1-4 juli)
UKE 35 (26-29 august)
UKE 39 (23-26 september)
UKE 43 (21 – 24 oktober)

Starter på tun 1 og 2 mandager, og fortsetter til øvrige tun dag for dag, siste dag er torsdager.

Ikke kast maling, elektriske/elektroniske artikler eller annet som kan betegnes som spesialavfall i avfallscontaineren. Mat- og husholdningsavfall skal ikke kastes i hengeren.

Vi henstiller til at bygningsavfall i forbindelse med oppussing heller ikke kastes da hengeren blir fort fylt opp og andre på tunet ikke da har anledning til å få kastet ting.

NB F.O.M 1MARS 2019 TAR ROAF IKKE IMOT SVARTE SØPPELSEKKER SLIK DET
KUN MÅ BENYTTES GJENNOMSIKTIGE SØPPELSEKKER.

GJERDER.

Nå når rekkehusene er/blir nymalte så er det fint at gjerdene rund rekkehusene også blir malt.

Styret har vedtatt at alle gjerder skal være hvite slik at det blir en helhet på området. Vi henstiller alle beboere om å se over gjerdene, rette opp de som er skjeve og evt bytte ut det som er ødelagt. Til informasjon er gjerdene den enkeltes beboers ansvar men borettslaget holder maling.

Ved å kontakte styret får dere utdelt maling, og det hadde vært fint om gjerdene er malt i
løpet av sommeren.

Styret ønsker alle en riktig fin vår og sommer.