Rundskriv mai 2019

SØPPELHENGER BLIR SATT UT PÅ TUNENE SOM FØLGER:

UKE 19 (6-9 mai)
UKE 23 (3 – 6 juni)
UKE 27 (1-4 juli)
UKE 35 (26-29 august)
UKE 39 (23-26 september)
UKE 43 (21 – 24 oktober)

Starter på tun 1 og 2 mandager, og fortsetter til øvrige tun dag for dag, siste dag er torsdager.

Ikke kast maling, elektriske/elektroniske artikler eller annet som kan betegnes som spesialavfall i avfallscontaineren. Mat- og husholdningsavfall skal ikke kastes i hengeren.

Vi henstiller til at bygningsavfall i forbindelse med oppussing heller ikke kastes da hengeren blir fort fylt opp og andre på tunet ikke da har anledning til å få kastet ting.

NB F.O.M 1MARS 2019 TAR ROAF IKKE IMOT SVARTE SØPPELSEKKER SLIK DET
KUN MÅ BENYTTES GJENNOMSIKTIGE SØPPELSEKKER.

GJERDER.

Nå når rekkehusene er/blir nymalte så er det fint at gjerdene rund rekkehusene også blir malt.

Styret har vedtatt at alle gjerder skal være hvite slik at det blir en helhet på området. Vi henstiller alle beboere om å se over gjerdene, rette opp de som er skjeve og evt bytte ut det som er ødelagt. Til informasjon er gjerdene den enkeltes beboers ansvar men borettslaget holder maling.

Ved å kontakte styret får dere utdelt maling, og det hadde vært fint om gjerdene er malt i
løpet av sommeren.

Styret ønsker alle en riktig fin vår og sommer.

Maling av Finstadkollen borettslag

Maling av rekkene ovenfor Finstadrabben står nå for tur. I likhet med beboerne nedenfor veien kan beboerne i hver rekke nå velge farge på sin rekke.

Styret har valgt fire farger: 

  • lys grå (dagens gråfarge)
  • mellomgrå
  • mørk grå (lik den nye gråfargen på Mellomenga)
  • rød

Vinduer og terrassedører beholdes i nåværende farge (hvitt).

Beboerne i rekken må utpeke en rekkekontakt som holder kontakten med styret hvis fargebytte er aktuelt.

Om en rekke ønsker å bytte farge kreves det 2/3 flertall fra beboerne i hver enkelt rekke. Dette må leveres skriftlig til et av medlemmene i styret innen fredag 29. mars.

Fargeprøver er malt på endeveggen til Finstadrabben 111. Mot Finstadrabben 109.

Vennlig hilsen 

Styret

Rundskriv juni 2018

Utskifting av panel og maling av bygningsmassen

Arbeidene med å rehabilitere husene utvendig startet tirsdag 22. mai. Det er Alfa malermesterfirma, som står for arbeidene. Området nedenfor veien blir ferdig i 2018. Det blir ikke malt og skiftet panel på oversiden av Finstadrabben i 2018, men arbeidet starter opp igjen i april 2019, og ferdigstilles dette året.

Alle får skriftlig varsel på døra omkring en uke før arbeidet starter. Beboere er da ansvarlig for at trær, busker og annen vegetasjon er fjernet fra veggene, slik at arbeiderne kommer til. Skru ned gjenstander som er montert på veggene, dersom det er praktisk mulig.

Hagegjerder blir ikke malt, men alle som vil male selv får gratis maling fra borettslaget.

Henvendelser vedrørende fasadearbeidene kan rettes til: styret@finstadkollen.no

Søppel og hageavfall

Styret minner om ekstra avfallscontainer, som blir satt ut på tunene i slutten av hver måned. Tider for containerutplassering i resten av 2018 er: Uke 26, 35, 39, 43. Hageavfall kan kastes i container.

NB! Ikke kast maling, elektriske artikler eller annet som kan betegnes som spesialavfall i avfallscontaineren. Mat- og husholdningsavfall må ikke kastes i containeren.

Trær og busker langs gangveiene

Nå vokser og gror det i borettslagets hager. Husk å holde vegetasjon borte fra gangveier, slik at de ikke hindrer ferdsel og sikt for gående, syklende, og kjørende i nødvendig ærend.

Dyr i borettslaget

Ha alltid med pose når hunder luftes. Hundebæsj må fjernes med det samme, og kastes i søppelet. Vær oppmerksom på at også urin kan være plagsomt. Hunder skal derfor ikke gjøre fra seg ved sandkasser, lekeplasser, benker eller inn mot hager og inngangspartier.

De som har katt er til en hver tid ansvarlig for at denne ikke er til sjenanse for andre beboere. Katter skal ikke oppholde seg i andre beboeres hager eller terrasser, dersom ikke naboen selv ønsker dette. Alle katteeiere har ansvar for å holde katten under oppsyn, slik at den ikke gjør fra seg og markerer hos naboer eller på lekeplasser – spesielt ikke i sandkasser.

Det er viktig at dyret ditt ikke skremmer naboer og andre. Oppstår det problemer bør man prate sammen, og finne en løsning som alle parter blir fornøyd med.

Vennlig hilsen

Styret Finstadkollen borettslag

Ordinær generalforsamling 2018

Andelseiere i Finstadkollen Borettslag

Det vises til Lov om Burettslag – § 7-4.

Ordinær generalforsamling

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes onsdag 4. april 2018 klokken 18.00 på Thon Hotell Triaden.

Continue reading

Husleieøkning

Styret har besluttet å øke husleien med 12 prosent fra og med 01.11.2017.

Årsaken til husleieøkningen er økte kommunale avgifter, høyere forsikringspremie og økte driftskostnader.

Spørsmål kan rettes til styrets leder Christian Mjelde på e-post christian.mjelde@hotmail.com eller telefon 41604271.

Vennlig hilsen
Styret

Ordinær generalforsamling 2017

Det vises til Lov om Burettslag – § 7-4.

Ordinær generalforsamling

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes tirsdag 18. april 2016 klokken 18.00 på Thon Hotell Triaden.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 10.03.2017.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

  1. Det går klart frem hva saken gjelder
  2. Det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  3. Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til:

E-post: Styret@finstadkollen.no eller leveres i postkassen til Finstadrabben 87.

Valg av tillitsvalgte

På generalforsamlingen denne våren står hele styret på valg. Det samme gjelder varamedlemmer, valgkomite og miljøutvalg. Er du interessert i noen av disse vervene, ta kontakt med valgkomiteens leder Lars-Petter Steine på mobilnumer 97020955 innen 28.02.2015.

Vennlig hilsen

Styret i Finstadkollen borettslag

Informasjon til beboerne i Finstadkollen borettslag vedrørende endring i fellesutgifter fra og med mai 2016

Felleskostnadene (husleien) vært uforandret de siste 8 årene. Imidlertid vil det bli en endring på dette fra mai måned i år. Dette vil få svært liten betydning for de fleste av oss, men styret vil med dette informere om endringen.

Continue reading