Ordinær generalforsamling 2020

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ” Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes torsdag 16. April 2020 kl 18:00 på Thon Hotell Triaden.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 01. mars 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

1) Gå klart frem hva saken gjelder.
2) Gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen.
3) Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.

Forslag sendes til:
E-post: styret@finstadkollen.no
Eller leveres i postkassen til styreleder Løhre, Finstadrabben 134, 1475 Finstadjordet.

Valg av tillitsvalgte
Styrets leder, et styremedlem og tre varamedlemmer er valgbare på generalforsamlingen 2020. Er du interessert i noen av disse vervene eller har forlag til kandidater, ta kontakt med styret på e-post: styret@finstadkollen.no. Husk at før du foreslår en kandidat så må du har avklart dette med personen først. Grunnen til at dette må sendes til styret er at det dessverre ikke er noen som er villig til å være i valgkomiteen.

Vennlig hilsen
Finstadkollen Borettslag
Styret
12 februar 2020