Byggeregler

REGLER FOR PÅBYGGING I FINSTADKOLLEN BRL

VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 5.5.1983 – REVIDERT PÅ GENERALFORSAMLINGER i 1984, 2002, 2004, 2010 og 2015.

Finstadkollen borettslag tillater den enkelte borettshaver påbygging etter følgende regler:

 1. Påbygging tillates hvis den enkelte borettshaver ønsker det, ut fra hovedprinsippet om at utvendige bygninger må være ensartet i forhold til leilighetstype og øvrig boligmasse. Maksimalt tillates utbygging på brutto 50 kvadratmeter, basert på boligens originale bruttoareal. Avvik utover dette må godkjennes av generalforsamlingen.
 2. Borettshaveren må selv sørge for:
  • At påbygget ikke får en størrelse eller utforming som bryter med husets 
øvrige form og byggestil. Dette gjelder også utbygging av verandaer.
  • Å innhente godkjennelse av nærmeste berørte naboer.
  • Å innhente godkjennelse av styret. Før styret fatter vedtak skal det
det gjennomføres befaring og møte med beboer.
  • Korrekte tegninger utformet av arkitekt eller tilsvarende.
  • Nødvendig godkjennelse fra kommunale myndigheter.
  • Å utarbeide en framdriftsplan for prosjektet.
 3. Utgraving av kjeller tillates ikke, verken under eksisterende areal eller påbygd areal. Det tillates ikke å bygge med flatt tak. Unntaket er om det bygges altan over taket, utformet i samsvar med eksisterende bygningsmasse. Altanen skal bygges i henhold til gjeldende byggetekniske krav og anvisninger. Takdekking skal være som på eksisterende hus.
 4. Påbyggingen må være i samsvar med husets farge og panel. Det samme gjelder vinduer og terrassedører.
 5. Godkjenning gitt av styret er gyldig i 24 måneder.
 6. Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for de utgifter som påløper. Borettslaget skal således ikke påføres utgifter i forbindelse med utbyggingen. Dette gjelder også der det foreligger særlige forhold ved enkelte boenheter eller der borettshaveren ønsker innvendige eller utvendige endringer som medfører ekstra utgifter.
 7. Finansiering skjer på privat grunnlag.
 8. Søknad om påbygging med nødvendige tegninger og dokumenter sendes kommunen, gjennom arkitekt/byggmester som innehar de nødvendige godkjenninger, i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler for byggesaksbehandling i kommunen. Borettshaveren må selv skaffe ansvarshavende, eventuelt søke om ansvarsrett. Før innsending til kommunen må søknaden godkjennes av styret.
 9. Ingen byggearbeider kan igangsettes før byggetillatelse foreligger. Styret skal forelegges byggetillatelsen og gi skriftlig tillatelse til byggestart.
 10. Den enkelte borettshaver må sørge for nødvendige forsikringer i byggetiden. Enten ved å tegne dette selv eller gjennom at byggmester har forsikring som dekker skade på tredjemanns, herunder borettslagets, eiendom. Dette må forelegges styret før byggearbeid starter.
 11. Før styret kan gi sin godkjenning, må den enkelte borettshaver stille økonomisk og tidsmessig garanti overfor borettslaget om at arbeidet må være avsluttet i henhold til godkjent framdriftsplan. Garantien skal også omfatte at utvendig anlegg blir istandsatt om disse blir skadet. Ferdigattest må foreligge før garantien oppheves. 
Beløpet fastsettes av styret.
 12. Byggearbeidene skal skje med minst mulig ulempe for andre borettshavere. Arbeid som medfører mye støy må utføres på hverdager innenfor vanlig arbeidstid. Dersom det er tvingende nødvendig å fravike dette skal styrets samtykke innhentes. Fellesarealer skal ikke brukes som lagringsplass for byggematerialer og lignende uten styrets samtykke. Rivnings- og bygningsmaterialer skal fjernes fra området så raskt og skånsomt som mulig. Håndverksbiler og lignende skal ikke parkeres slik at de er til urimelig hinder for andre borettshaveres trafikk eller parkeringsmuligheter.
 13. Dersom påbegynte byggearbeider uten rimelig grunn ikke gjennomføres i samsvar med godkjent tidsplan, har borettslaget rett til å gå inn og besørge byggearbeidene gjennomført for borettshavers bekostning, dersom dette er nødvendig for å hindre skade på boligmassen eller det uferdige bygg er til vesentlig ulempe eller sjenanse for andre borettshavere.
 14. Innvendig disposisjonsplan overlates til den enkelte borettshaver.
 15. Endringer eller omlegging av VVS/elektriske anlegg må utføres av autorisert installatør.
 16. Styret kan på ethvert tidspunkt av byggeprosessen la arbeidenes bygningstekniske kvalitet inspiseres av en fagmann (byggmester, tømrermester eller tilsvarende) som borettslaget utpeker, eller godkjenner. Dersom denne påpeker feil eller mangler som ikke er av uvesentlig art skal borettshaveren straks besørge disse utbedret. Borettshaver bekoster utgifter i forbindelse med inspeksjonen og eventuelle utbedringer som følger av denne. Denne inspeksjonen medfører ikke at borettslaget overtar ansvaret for skjulte feil eller mangler som skyldes mangelfullt utført arbeide eller feil i valg av materiale, tekniske løsninger og som ikke avdekkes ved inspeksjonen.
 17. Borettshaver bærer ansvaret dersom det senere viser seg at påbygget har skjulte feil og mangler som skyldes mangelfullt eller feilaktig utført arbeid, eller feil valg av materiale eller tekniske løsninger. Borettshaveren skal så vidt mulig gis anledning til selv å utbedre feilen eller mangelen, dersom dette ikke medfører fare for ytterligere forringelse av boligmassen. Borettslaget kan stille betingelser til denne retten, for eksempel at kvalifiserte håndverkere skal brukes der dette anses nødvendig eller at arbeidet skal være gjennomført innen en bestemt frist. Krav etter denne bestemmelsen foreldes etter den alminnelige foreldelsesbestemmelsen i skadeerstatningsloven §9.
 18. Når påbygget er ferdig og godkjent overtar borettslaget ansvaret for det ytre vedlikehold av dette. Borettshaveren betaler fra samme tidspunkt forhøyede felleskostnader som skal dekke borettslagets merkostnader til vedlikehold og forsikring etc. Vedlikeholdsansvaret omfatter ikke skjulte feil og mangler som omhandlet under pkt. Q.
 19. Styret kan utarbeide retningslinjer innenfor rammen av disse punkter, og disse må følges ved påbygging.